Sociální rehabilitace "Re-start"

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV: RE-START DRUH SLUŽBY: SOCIÁLNÍ REHABILITACE (VIZ. §70 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.)

POSLÁNÍ SLUŽBY

Chceme posilovat soběstačnost lidí s duševním onemocněním při zvládání běžného života a to tím, že jim poskytneme prostor a podporu pro nácvik potřebných sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní formou mimo prostory sdružení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena lidem s duševním onemocněním. Službu poskytujeme převážně lidem z okresů Beroun, Kladno a Praha – západ.

Indikace:

 • spolupráce s psychiatrem či psychologem (min. 3 měsíce před započetím užívání služby, výjimku tvoří případ, kdy uživatel přichází z léčebny)
 • pokud je uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, musí se vstupem do rehabilitace souhlasit jeho opatrovník
 • pokud je uživatel omezen ve svých právech, je nutný souhlas opatrovníka pouze v situacích, ve kterých je uživatel omezen ve svých právech
 • lidé převážně z okresů Beroun, Kladno a Praha – západ
 • věk: 18 let – starobní důchod
 • stabilizovaný zdravotní stav
 • člověk sám projeví zájem o užívání služby (nelze užívat službu proti jeho vůli), přichází k nám dobrovolně, je ochotný spolupracovat

Kontraindikace

 • středně těžké až těžké mentální postižení
 • člověk závislý na návykových látkách (prvotní diagnóza)
 • člověk v akutní fázi své závislosti /aktuální zneužívání návykových látek/
 • poruchy autistického spektra

Relativní a dočasná kontraindikace

 • člověk v akutní fázi své nemoci
 • člověk odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu
 • kapacita služby je naplněna

CÍL SLUŽBY

Cíle služby respektují přání a stanovené cíle uživatelů služby v maximální možné míře. Služba Re-start umožňuje realizovat plány a cíle v těchto oblastech:

1. Uživatel zvládá základní pracovní dovednosti:

 • schopnost dodržet strukturu pracovního dne – uživatel služby je schopen přijít do zaměstnání včas, dodržovat přestávky a pracovní dobu, je schopen práce po celou stanovenou dobu mimo pracovních přestávek
 • schopnost týmové i samostatné práce

2. Uživatel zvládá komunikovat s ostatními lidmi:

 • uživatel umí komunikovat s lidmi, se kterými se při výkonu své práce setkává
 • umí zformulovat své potřeby a názory a také je nekonfliktním způsobem prosazovat

3. Uživatel se orientuje v jeho právech a povinnostech vůči společnosti:

 • uživatel se orientuje ve svých právech a povinnostech a umí je účinně uplatňovat

4. Uživatel umí efektivněji plánovat svůj volný čas.

5. Uživatel umí samostatněji vést domácnost (např. vaření jednoduchých jídel, úklid a udržení pořádku …) a zodpovědně hospodařit s vlastními finančními prostředky.

6. Uživatel se orientuje v základních pracovně-právních otázkách, je schopen se samostatně a kvalitně ucházet o pracovní místa na trhu práce.

7. Uživatel se orientuje v možnostech následné péče (má přehled o navazujících sociálních službách).

ZÁSADY SLUŽBY

1. Individuální přístup ke každému uživateli i zájemci o službu přistupujeme s ohledem na jeho potřeby

2. Respekt respektujeme přání, potřeby a osobnost uživatele služby či zájemce o službu

3. Podpora samostatnosti podporujeme uživatelovu samostatnost a získávání nových dovedností, které k ní vedou

4. Odbornost v poskytování služby pracovníci služby mají příslušné vzdělání a průběžně se vzdělávají, účastní se týmových supervizí, při své práci se řídí metodickými postupy služby, etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a dalšími závaznými dokumenty

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Služba je poskytována na více místech. 1) kontaktní místo sdružení 2) V prostorách berounského Muzea keramiky /zde probíhá „centrum tvořivosti“/ 3) v terénu dle potřeb uživatele.