Sociálně terapeutická dílna "Jiná káva"

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV: DÍLNA JINÁ KÁVA DRUH SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (VIZ. §67 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.)

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny Jiná káva.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena lidem s duševním onemocněním. Službu poskytujeme převážně lidem z okresů Beroun, Kladno a Praha – západ.

Indikace:

 • spolupráce s psychiatrem či psychologem (min. 3 měsíce před započetím užívání služby, výjimku tvoří případ, kdy uživatel přichází z léčebny)
 • pokud je uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, musí se vstupem do rehabilitace souhlasit jeho opatrovník
 • pokud je uživatel omezen ve svých právech, je nutný souhlas opatrovníka pouze v situacích, ve kterých je uživatel omezen ve svých právech
 • lidé převážně z okresů Beroun, Kladno a Praha – západ
 • věk: 18 let – starobní důchod
 • stabilizovaný zdravotní stav
 • člověk sám projeví zájem o užívání služby (nelze užívat službu proti jeho vůli), přichází k nám dobrovolně, je ochotný spolupracovat

Kontraindikace

 • středně těžké až těžké mentální postižení
 • člověk závislý na návykových látkách (prvotní diagnóza)
 • člověk v akutní fázi své závislosti /aktuální zneužívání návykových látek/
 • poruchy autistického spektra

Relativní a dočasná kontraindikace

 • člověk v akutní fázi své nemoci
 • člověk odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu
 • kapacita služby je naplněna

CÍL SLUŽBY

1. Umožnit uživatelům služby získat tyto dovednosti:

 • vaření – uživatel služby je schopen uvařit samostatně či s menší podporou podávaná jídla
 • úklid – uživatel služby je schopen zamést, vytřít, utřít prach, vysát, umýt okna, umýt nádobí a udržovat pořádek na svém pracovišti
 • hygiena – uživatel služby je schopen docházet na pracoviště vždy náležitě upraven a v předepsaných ochranných pomůckách, uživatel umí dodržovat při své práci základní pravidla hygieny
 • hospodaření s penězi – uživatel služby si prošel pozicemi v kavárně, které mají ve své náplni práce manipulaci s penězi, a dokáže s nimi zodpovědně hospodařit
 • vycházení s lidmi – uživatel služby umí komunikovat se svými spoluzaměstnanci, ale také s osobou pověřenou vedením. Umí zformulovat své potřeby a názory a taky je prosazovat žádoucím způsobem
 • schopnost dodržet strukturu pracovního dne – uživatel služby je schopen přijít do zaměstnání včas, dodržovat přestávky a pracovní dobu, je schopen práce po celou stanovenou dobu mimo pracovních přestávek
 • schopnost týmové práce

2. Zlepšit komunikační dovednosti s ostatními lidmi:

 • uživatel umí komunikovat s lidmi, se kterými se při výkonu své práce setkává (např. zákazníci kavárny atd.)
 • umí zformulovat své potřeby a názory a také je nekonfliktním způsobem prosazovat

3. Zlepšit orientaci uživatele v jeho právech a povinnostech vůči společnosti:

 • uživatel se orientuje ve svých právech a povinnostech a umí je účinně uplatňovat

ZÁSADY SLUŽBY

1. Individuální přístup ke každému uživateli i zájemci o službu přistupujeme s ohledem na jeho potřeby

2. Respekt respektujeme přání, potřeby a osobnost uživatele služby či zájemce o službu

3. Podpora samostatnosti podporujeme uživatelovu samostatnost a získávání nových dovedností, které k ní vedou

4. Odbornost v poskytování služby pracovníci služby mají příslušné vzdělání a průběžně se vzdělávají, účastní se týmových supervizí, při své práci se řídí metodickými postupy služby, etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a dalšími závaznými dokumenty

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Služba je poskytována v provozovně s názvem Jiná káva. Adresa provozovny: U Kasáren 192, 266 01 Beroun.